Jesienna Loteria Dorosiowych Rantów

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Jesienna Loteria Dorosiowych Rantów”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa Loterii

Loteria promocyjna organizowana jest pod nazwą „Jesienna Loteria Dorosiowych Rantów” (dalej: „Loteria”)

§ 2
Podmiot urządzający Loterię

Organizatorem Loterii jest Marcin Doroś, prowadzący jednoosobową działalność pod nazwą Dorosiowe ranty, z siedzibą w Elblągu ul. Warszawska 62, 82-300 Elbląg,
(dalej: „Organizator” lub „DR”)

§ 3
Regulamin

Loteria prowadzona jest na niniejszego Regulaminu

§ 4
Obszar Loterii

Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 5
Czas trwania Loterii

1. Loteria rozpoczyna się dnia 2 listopada 2021 r. i trwa do dnia 29 listopada 2021 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii).
2. Okres Promocyjny rozpoczyna się dnia 2 listopada 2021 r. o godz. 00:00:00 i trwa do dnia
29 listopada 2021 r. do godz. 23:59:59, z zastrzeżeniem, że liczba Nagród
jest ograniczona i wynosi 2 (dwie)

§ 6
Warunki uczestnictwa w Loterii

1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które ukończyły 18 lat, mających aktualnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby zamieszkałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności:

a. co najmniej jeden zakup w czasie trwania loterii w sklepie internetowym Organizatora www.sklep.drranty.pl na kwotę nie mniejszą niż 200 zł brutto potwierdzony paragonem fiskalnym lub fakturą, przy czym do kwoty zakupu nie dolicza się kosztu wysyłki, jeden zakup stanowi jeden dowód udziału w loterii = los
b. zachowanie oryginału dowodu dokonania zakupu
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z Loterią,
d. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu

4. Oryginał dowodu dokonania zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury potwierdza zakup produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia
następujące warunki:

a) faktura / paragon fiskalny jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Organizatora (w polu sprzedawca widnieje nazwa Organizatora), którego
dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b) faktura/ paragon fiskalny nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na
nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności faktura /paragon nie jest przecięty,
ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych faktur /paragonów;
c) na liście zakupów na fakturze imiennej/paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup
dotyczy produktu Organizatora, bądź też na paragonie/fakturze imiennej widnieje adnotacja
pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy produktu Organizatora

5. Każdy z uczestników może dokonać dowolnej liczby zakupów przy czym każdy z nich musi być na kwotę nie mniejszą niż 200 zł brutto

§ 7
Nagrody

1. Organizator przewidział w loterii dwie nagrody
a/ Nagrodę I stopnia w postaci wielofunkcyjnego robota kuchennego Kitched Aid
b/ Nagrodę II stopnia w postaci indywidualnego szkolenia cukierniczego
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ich równowartość pieniężną.
3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
4. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę w Loterii

§ 7
Zasady, miejsce i termin losowania nagród

1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 z puli wszystkich zakupów dokonanych w okresie od 2 do 29 listopada 2021 spełniających kwotowe kryterium określone w niniejszym regulaminie
2. Losowanie transmitowane będzie na żywo w portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com
3. Niezależnie od transmisji zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o nagrodzie telefonicznie i drogą poczty mail wg danych podanych w momencie dokonywania zakupu
4. Nagrody zostaną dostarczone na koszt Organizatora w przypadku Nagrody I stopnia i zrealizowane w formie i czasie ustalonych ze zdobywcą Nagrody II stopnia
5. Losowanie Nagród odbędzie się w obecności Komisji. Z przebiegu Losowania zostanie sporządzony protokół.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator jest zobowiązany, na żądanie Zwycięzcy Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie Organizatora www.sklep.drranty.pl
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/ lub urządzeń od Organizatora niezależnych, w szczególności funkcjonowania strony Facebook w momencie przeprowadzania losowania